Algemene Voorwaarden Oma’s Keuken

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Oma’s Keuken en haar klanten. Door bestelling van producten bij Oma’s Keuken gaan klanten met deze algemene voorwaarden akkoord. Indien gewenst worden de algemene voorwaarden kosteloos thuis gestuurd.

2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden en in overeenstemming met het geldende Nederlandse recht.

Artikel 2. Levering

 Oma’s Keuken streeft ernaar haar producten binnen een redelijke termijn te leveren. Oma’s Keuken is niet verantwoordelijke voor eventuele vertragingen die buiten haar macht om zijn ontstaan.

 Artikel 3. Prijzen

 1. De prijzen zoals zij staan aangegeven op de website of in de folder zijn bindend. Dit is anders indien door omstandigheden van de wil van Oma’s Keuken onafhankelijk, zoals bijvoorbeeld een verhoging van rechten en/of accijnzen, officiële verhoging van importeurs- en fabrikantenprijzen, wijzigingen in koersen en dergelijke, een prijsverhoging moet worden toegepast.

 2. De in de folder of website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. De vermelde prijzen zijn inclusief bezorgingkosten. Bezorging van de bestelde producten is gratis.

 Artikel 4. Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschied de betaling door de klant bij aflevering van produkten. Zolang niet betaald is, kan Oma’s Keuken het geleverde achterhouden.

 Artikel 5. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. Oma’s Keuken is bevoegd de nakoming van de levering dan wel andere overeenkomsten gemaakt met de klant, op te schorten of de overeenkomst terstond te ontbinden indien één van volgende situaties zich voordoet:

- de klant komt de verplichtingen die ontstaan door de overeenkomst met Oma’s Keuken, o.a. betaling van het bestelde product, niet of niet tijdig na;

- na het aangaan van de overeenkoms is Oma’s Keuken ter kennis gekomen dat er op goede grond te vrezen is dat de klant zijn of haar verplichtingen niet zal nakomen;

- indien zich omstandigheden voordoen welke van een dusdanige aard zijn dat levering door Oma’s Keuken in redelijkheid niet van haar kan worden gevraagd. 

 2. Indien Oma’s Keuken aantoonbare schade lijdt door een ontbinding die direct of indirect aan de klant is toe te rekenen, heeft Oma’s Keuken een recht op vergoeding van de geleden schade uit hoofde van wanprestatie.

 3.  Indien Oma’s Keuken tot ontbinding over gaat dan wel besluit de levering op te schorten op grond van één van de gronden zoals beschreven in dit arikel, is zij niet tot schadevergoeding verplicht.

Artikel 6. Overmacht

 Oma’s Keuken is  niet gehouden tot het nakomen van de verplichtigen die zij heeft ten opzichte van de klant indien zij hiertoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening komt.

 Artikel 7. Garantie

 Op de door Oma’s Keuken geleverde produkten is een garantieperiode van toepassing zoals die in redelijkheid kan worden verwacht van levensmiddelen. Deze garantie gaat in op het moment van levering. Indien naar oordeel van Oma’s Keuken terecht een beroep gedaan wordt op de garantie, zal zij zorgdragen voor een nieuwe levering, in welk geval Oma’s Keuken zowel de kosten van de terugzending als de kosten voor de nieuwe levering zal dragen. Een nieuwe levering vindt alleen dan plaats wanneer het geleverde waarop garantie-aanspraak gedaan wordt geretourneerd is aan Oma’s Keuken.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Oma’s Keuken behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van al de van haar gekochte produkten de eigendom voor, tot dat de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten, geheel is voldaan. De door Oma’s Keuken geleverde producten mogen niet worden doorverkocht dan wel als betaalmiddel worden gebruikt voorzover de klant de koopprijs nog niet heeft voldaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheidsuitsluiting


1. De inhoud van de site www.omaskeuken.com alsmede de inhoud van de folders van Oma’s Keuken is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Oma’s Keuken kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Oma’s Keuken is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

2. Indien Oma’s Keuken aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot al hetgeen in deze bepaling is geregeld.

3. Oma’s Keuken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Oma’s Keuken is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige informatie aan haar vestrekt door of namens de klant.

 Artikel 10. Geschillen

Alle geschillen gerezen tussen de klant en Oma’s Keuken, of de derde die voor haar ten behoeve van de klant opdrachten uitvoert, terzake van de levering van produkten en/of het verrichten van diensten, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden, zullen worden berecht door de rechter bevoegd met betrekking tot de plaats van vestiging van Oma’s Keuken met toepassing van Nederlands recht.